^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Przywileje honorowych dawców krwi


Tytuł "Honorowy Dawca Krwi" otrzymuje osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

 

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY ZASAD UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.


W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o
 • kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawa prawna:

 • Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)
 • "Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 • Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
 • Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
 • W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 • W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
 • Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c."


TYTUŁ „ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI” NADAWANY JEST PRZEZ POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Zasłużony honorowy dawca krwi III stopnia:

 • Kobieta, która odda conajmniej 5 litrów krwi,
 • Mężczyzna, który odda conajmniej 6 litrów krwi.

Zasłużony honorowy dawca krwi II stopnia:

 • Kobieta, która odda conajmniej 10 litrów krwi,
 • Mężczyzna, który odda conajmniej 12 litrów krwi.

Zasłużony honorowy dawca krwi I stopnia:

 • Kobieta, która odda conajmniej 15 litrów krwi,
 • Mężczyzna, który odda conajmniej 18 litrów krwi.

Aby otrzymać tytuł „ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI” należy załączony wniosek i złożyć go w PCK»

 

HONOROWY DAWCA KRWI MOŻE WARTOŚĆ PRZEKAZANEJ W ROKU PODATKOWYM DAROWIZNY NA CELE KRWIODAWSTWA ODLICZYĆ:

 • od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym
 • od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37

Jednocześnie do zeznania podatnik dołącza formularz PIT/O, w którym wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego.

Odliczenia dla krwiodawców za 2015 rok


OSOBIE, KTÓRA POSIADA TYTUŁ „ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI” I PRZEDSTAWI LEGITYMACJĘ, PRZYSŁUGUJE BEZPŁATNE (DO WYSOKOŚCI LIMITU FINANSOWANIA) ZAOPATRZENIE W:

 • leki, które Zasłużony Honorowy Dawca Krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, - na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza dentystę, felczera, z którymi Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych

Osoby uprawnione obowiązane są do okazania lekarzowi lub felczerowi wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie a osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

 

Ulgi w komunikacji miejskiej

Dawcy, który oddał honorowo co najmniej 5 litrów krwi (kobieta), 6 litrów krwi (mężczyzna) lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników krwi przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Jednym z przywilejów, jaki mogą mieć zasłużeni krwiodawcy jest możliwość poruszania się bezpłatnie lub z określoną ulgą (50% czy 75%) komunikacją miejską. Niestety część rad gmin nadaje takie uprawnienie dopiero po oddaniu 15/18 litrów krwi. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na danym terenie jest Gmina Miasta. Oznacza to, że ulga ta jest ulgą gminną. Dany organ uchwałodawczy (rada gminy, rada miasta) poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego samodzielnie ustala przepisy dotyczące sposobu przyznawania zniżek. W/w ulga może obowiązywać tylko w mieście lub także za granicami administracyjnymi tegoż miasta.

 

Copyright 2020  Witryna pasjonatów przygody z motocyklem